music theory

—Nagsasalita rin ba ang Gitara?

Author's Notes/Comments: 

Reedited:  03.06.2024  (Title "—Nagsasalita din ba ang Gitara?" was reedited; replaced 'din' with 'rin' to conform with more acceptable Filipino grammar rules.