lightyears

—Nagsasalita din ba ang Gitara?
—Nagsasalita din ba ang Gitara?

Nagsasalita din ba ang gitara?
'yun ang tanong
ng 'di kamiyembro
ng banda.Ang Tambol naman
ay nagpahiwatig ng

pagkadismaya.Subalit

maganda't
may Biyolin o

Orkestra!Halina't sumama,
tara na't gumala,
parang ibon—
ang paanyaya.Sapagkat ito ay katagang
madalang sabihin

marahil napadalas pa—Kung ang kalungkutan ay

natatamasa
malugod ang pagdiriwang

ang alintana!Kung ang tinataglay
ay tila bang
nawawaglit na,pagkalupaypay man at
pagkabalisa,tuluyan nga bang
ang ating mundo ng pag-ibig

ay walang bisa?