Prophecy

Predator

View beatnik1979's Full Portfolio

Demonic Words

Folder: 
Cthulhu Mythos
Author's Notes/Comments: 

Mythos poem.

View sickyx666's Full Portfolio

Apocalypse

Author's Notes/Comments: 

February 2012

View juliet8's Full Portfolio

Prophet

View fhmc's Full Portfolio