ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ

ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ 
ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ।

ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ 
ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ।

ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਐ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਦਸ
ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 
ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੱਗ ਅੰਦਰ 
ਮੂਲ ਆਪਣਾ ਭੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਪਈ ਹੈ 
ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ।

ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ 
ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ।

ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 
ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਐ ਮੇਰਿਆ ਰੱਬਾ ਦਸ
ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

View sukhbir95's Full Portfolio
tags: